Branné oddíly ČR

Branné oddíly ČR z.s. je vlastenecká nepolitická organizace s celorepublikovou působností. Vznikla na základě potřeby mít zastřešující organizaci pro oddíly, kluby, sdružení, které se zabývají brannou přípravou mládeže.

Organizace Branné oddíly ČR z.s. (dále jen BOČR) si klade za cíl realizovat brannou výchovu dětí a mládeže ve vlasteneckém a demokratickém duchu. Dalším cílem je metodická a odborně vedená příprava občanů k obraně státu. Prostředkem k dosažení těchto cílů je soustavná, celoroční práce s malými skupinami dětí a mládeže v branných oddílech.

BOČR organizuje potřebná školení a akreditované kurzy pro vedoucí branných oddílů, hlavní vedoucí táborů, zdravotníky atd. a zajišťuje administrativní a materiální zabezpečení činnosti oddílů.

Organizace BOČR z.s. umožňuje vstup již existujícím klubům a oddílům jako právnickým osobám. BOČR umožňuje založení oddílů, pomáhá při jejich řízení a administraci. Zástupci samostatných oddílů i oddílů založených prostřednictvím BOČR mají v rámci organizace možnost podílet se na jejím vedení formou účasti na valném shromáždění členů, které se koná každé dva roky.