Zakládáme oddíl

Máme na výběr ze tří možností:

- Oddíl založíme jako pobočný spolek organizace BO ČR
- Založíme samostatný spolek a vstoupíme do BO ČR jako člen tzv. „přidružený oddíl“
- Máme již vlastní spolek a vstoupíme do BO ČR jako člen tzv. „přidružený oddíl“

První možnost je asi nejčastější – do spolku vstupujeme se členy a po splnění registračních podmínek organizace BO ČR zajistí naši registraci ve spolkovém rejstříku. Oddíl obdrží vlastní IČO atd. a dále se řídí stanovami spolku. Pobočný spolek zřízený hlavním spolkem nelze od spolku oddělit a existovat samostatně mimo hlavní spolek (stanovy BOČR čl IV a č. VI).


Druhá a třetí možnost je určena těm, kteří z nějakého důvodu nechtějí zakládat pobočný spolek (mají již dříve založený spolek, mají vlastní majetek apod.). Přidružené oddíly jsou na základě členství ve Spolku podřízeny rozhodovací pravomoci ústředních orgánů Spolku a jsou vázány těmito stanovami a vnitřními předpisy Spolku.


Oddíl jako pobočný spolek

Počet potřebných zakládajících členů spolku je minimálně 5. Z toho jeden musí být starší 18 let a dodat evidenční údaje, seznam členů, souhlas se zřízením sídla spolku atd. Spolek je zakládán rozhodnutím výkonné rady. Naše organizace zajistí zapsání oddílu do veřejného rejstříku. Vedoucí oddílu musí splňovat podmínky naší organizace (praxe, školení atd.). Nový oddíl obdrží kompletní dokumentaci k vedení své činnosti - deníky, metodické příručky, přístup na administraci webové stránky, razítko, základní účetní dokumenty, lze zřídit i bankovní účet .


Přidružený oddíl – existující spolek


Již existující spolek vstupuje podáním přihlášky. O přijetí přidruženého oddílu rozhoduje výkonná rada. Jednou z podmínek pro schválení členství je splnění podmínek pro kvalifikaci vedoucího oddílu alespoň jedním členem existujícího spolku.


Přidružený oddíl – nový spolek


Jestliže zakládáte nový přidružený oddíl, můžete využít již připravené dokumenty a založení oddílu vám pomůže vyřídit naše organizace (zpracování dokumentů, podání návrhu na zápis do veřejného rejstříku atd.). Pro založení tohoto přidruženého spolku potřebujete minimálně 3 osoby starší 18 let. Jeden z nich se stává statutárním zástupcem nového spolku a přikládá Prohlášení. Také potřebujete souhlas majitele objektu (bytu) se zapsáním sídla spolku. Člen spolku, který se stává vedoucím musí splňovat požadované podmínky jako v případě vzniku pobočného spolku.

Vlastenecká výchova

Činností v branném oddíle vedoucí naplňuje základní cíl – vychovat uvědomělého a zdatného občana naší vlasti, který je připraven k obraně naší společnosti, jejich demokratických zásad a naší vlastní země.

Vedoucí oddílu seznamuje své členy s význačnými osobnostmi a událostmi z historie našeho státu – od husitských dob až po moderní dějiny vzniku našeho státu, událostmi v první i druhé světové válce, hrdiny domácího i zahraničního odboje. Učí děti úctě a hrdosti k národním symbolům, k našemu státu a jeho představitelům. V oddíle vedoucí pořádá nejrůznější přednášky na téma historie, výlety a turistické výpravy na významná místa našich dějin v blízkém i vzdáleném okolí. Členové oddílu se pod jeho vedením účastní nejrůznějších soutěží a branných závodů a také pořádají a spoluorganizují místní vzpomínkové a pietní akce související s vojenskými a odbojovými tradicemi.

Mládež a armáda

Vedoucí oddílu seznamuje své členy s armádou, její historií a současnou úlohou ve společnosti. Řada členů oddílu může mít zájem nastoupit na vojenskou školu, vstoupit do armády, aktivních záloh nebo se stát dobrovolným záložníkem. Vedoucí by tyto aktivity a zájmy svých členů měl sledovat a podporovat je. Vedoucí oddílu je tím, který pokládá první základy pro vojenské povolání – fyzicky, technicky i znalostně. Proto musí být dostatečně zkušený a mít dokonalé znalosti.

Stát a jeho ozbrojené složky v členech BOČR získává nejen kvalitně fyzicky i technicky připravené jednotlivce, ale především občany, kteří mají pevnou vlasteneckou a morální motivaci.

Vhodné je, aby vedoucí oddílů byli aktivními či záložními příslušníky AČR s odpovídajícím výcvikem. To přispěje ke kvalitní a profesionálně vedené přípravě všech členů.

Požadavky na vedoucího branného oddílu

Základními požadavky jsou: věk 18 let, čistý trestní rejstřík, posudek lékaře o způsobilosti pro práci s dětmi a samozřejmě chuť, vytrvalost a volný čas.

Protože je branná výchova a činnosti v ní prováděné spojena s poměrně velkými nároky na technickou a znalostní přípravu a je navíc prováděna s dětmi musí vedoucí oddílu získat potřebnou kvalifikaci.


Kvalifikace metodická je zajištěna absolvováním kurzu „Vedoucí branných oddílů“ akreditovaným MŠMT, po jehož zdárném ukončení je vydáno osvědčení o jeho úspěšném absolvování.

Vedení oddílu je mimoškolní volnočasovou aktivitu dětí a mládeže, proto je u vedoucích vyžadováno splnění kurzu pedagogického minima - pedagog volnočasových aktivit.

Dalším důležitou součástí vzdělání vedoucího je schopnost poskytnout první pomoc při úrazech v přírodě i v jiných krizových situacích . To je zajištěno absolvováním akreditovaného zdravotnického kurzu (nejlépe Kurz zdravotníků zotavovacích akcí).

Každý vedoucí oddílu by měl mít také kvalifikaci jako Hlavní vedoucí dětských táborů podle akreditace MŠMT.

Pro kvalitní přípravu dětí musí mít vedoucí také odborné a fyzické předpoklady. Odborné předpoklady získává nejlépe ve svém povolání (nejvhodnější jsou proto příslušníci AČR, Policie ČR, Hasičského záchranného sboru apod.) nebo je získá soustavnou a dlouhodobou činností ve svém volném čase (příslušníci Aktivní zálohy ČR, členové airsoftových nebo paintballových oddílů, instruktoři sebeobrany, vedoucí turistických oddílů atd.).

Zájemci o vedení a založení nového oddílu absolovují většinu kurzů a školení v průběhu letních táborů, které organizuje BOČR. Zde budou mít dostatek času získat teroretické i praktické zkušenosti od starších a zkušenějších vedoucích.